top of page

40 elderly in poverty, providing them with food 05/25/2021

Another successful mission accomplished! Here is the video of our team recently visiting 40 elderly in poverty, providing them with food to last them for many months. These elderly who live alone, are the most vulnerable, with nobody to take care of them. Most of their pension is used to buy their medication with little left to buy food.

We, at Aid Beyond Borders, are committed in reaching out to these elderly and that all who were part of this mission
Եվս մեկ հաջողված առաքելություն կատարվեց. Ահա տեսանյութը, թե ինչպես է մեր թիմը վերջերս այցելում աղքատության մեջ գտնվող 40 տարեցների՝ նրանց սնունդ տրամադրելով՝ երկար ամիսներ ապրելու համար: Միայնակ ապրող այս տարեցներն ամենախոցելին են, որոնց մասին ոչ ոք չի խնամում։ Նրանց թոշակի մեծ մասն օգտագործվում է դեղորայք գնելու համար, որտեղ քիչ է մնում սնունդ գնել: Մենք՝ Aid Beyond Borders կազմակերպությունում, պարտավորվում ենք հասնել այս տարեցներին և բոլոր նրանց, ովքեր այս առաքելության մաս են կազմել.
3 views0 comments
bottom of page