top of page

Part 1/4 - In Loving Memory of Marie Kaloustian - 10/29/2021

Updated: Jan 10, 2022

In Loving Memory of Marie Kaloustian, with donations in her honor, Aid Beyond Borders team was able to visit 4 families and get them out of sever poverty.

The first family was Meline's family, who lived in poor conditions, where the father of the family had gone to Russia to earn a living and support his family, but his legs were broken in an accident. So he had to return back to Armenia. At the time of our visit, he was sitting idle at home with broken legs.

We gave the family a pregnant cow, a refrigerator, an electric oven for baking bread, a washing machine, and of course a sewing machine, which Meline had asked from us to make a living sewing and doing alterations. We also took 1 year of food and clothing, so that they don't have to spend money on those for a long time and save it for other expenses.

Meline and her husband were very surprised, and all the neighbors came and thanked us for helping them. Meline was very happy for the sewing machine, she said she would start sewing, and that she would have good income from the cow and sewing machine.

We are sure that in a short time this family will be able to stand up and take care of all the needs of their underage children.

P.S. If you would like to be part of our missions, we are currently trying to raise money build a gym, or an exercise room in Dzhoragyugh, Lori ! Click on this link https://www.facebook.com/donate/1095663857843175/ and click the DONATE button. Thank you!

Մարի Գալուստյանի սիրո հիշատակին, նրա պատվին նվիրատվություններով, Aid Beyond Borders թիմը կարողացավ այցելել 4 ընտանիքի և դուրս բերել նրանց սաստիկ աղքատությունից: Առաջին ընտանիքը Մելինեի ընտանիքն էր, ով ապրում էր վատ պայմաններում, որտեղ ընտանիքի հայրը հաց վաստակելու և ընտանիքը պահելու համար մեկնել էր Ռուսաստան, սակայն դժբախտ պատահարի հետևանքով նրա ոտքերը կոտրվեցին։ Ուստի նա ստիպված էր վերադառնալ Հայաստան։ Մեր այցելության պահին նա տանը պարապ նստած էր՝ կոտրված ոտքերով։ Ընտանիքին տվեցինք հղի կով, սառնարան, հաց թխելու էլեկտրական վառարան, լվացքի մեքենա և, իհարկե, կարի մեքենա, որը Մելինեն մեզնից խնդրել էր՝ կարելով և փոփոխությունների ենթարկելով։ Մենք վերցրել ենք նաև 1 տարվա սնունդ և հագուստ, որպեսզի երկար ժամանակ գումար չծախսեն դրանց վրա և խնայել այլ ծախսերի համար։ Մելինեն ու ամուսինը շատ զարմացան, բոլոր հարեւանները եկան ու շնորհակալություն հայտնեցին իրենց օգնելու համար։ Մելինեն շատ ուրախացավ կարի մեքենայի համար, ասաց, որ կսկսի կարել, և որ լավ եկամուտ կունենա կովից ու կարի մեքենայից։ Համոզված ենք, որ կարճ ժամանակում այս ընտանիքը կկարողանա ոտքի կանգնել և հոգալ իր անչափահաս երեխաների բոլոր կարիքները։ P.S. Եթե ​​ցանկանում եք մասնակցել մեր առաքելությանը, մենք այժմ փորձում ենք գումար հավաքել Լոռու Ջորագյուղում մարզասրահ կամ մարզասրահ կառուցելու համար: Կտտացրեք այս հղմանը https://www.facebook.com/donate/1095663857843175/ և սեղմեք ՆՎԻՐԵԼ կոճակը: Շնորհակալություն!
11 views0 comments

Comments


bottom of page