top of page

Part 2/4 - In Loving Memory of Marie Kaloustian - 11/5/2021

Updated: Jan 10, 2022

In Loving Memory of Marie Kaloustian, with donations in her honor, Aid Beyond Borders team was able to visit 4 families and get them out of severe poverty.

The second family was Lilit Mkrtchyan's family whom our team visited on October 19. There are 3 underage children growing up in the family, whose father used to collect potatoes for daily pay to feed them. Needless to say that there were days children were without food and proper nutrition.

As usual, we gave this family a pregnant cow which will give them up to 15 liters of milk daily plus a calf in about a month. We also gave them an electric oven, a washing machine, food to last them about a year, clothes and toys for the children.

Lilit hugged the cow with joy. She said this is the happiest day of her life. The children came running from school to see everything in person. It was simply impossible to describe the happiness of the family in words.

We have high hopes that this family will be able to get back up soon after our visit. God bless you, Kaloustian family and friends. Mariam Kaloustian Sossi Badalian Aram Kaloustian
Մարի Գալուստյանի սիրառատ հիշատակին, նրա պատվին նվիրատվություններով, Aid Beyond Borders թիմը կարողացավ այցելել 4 ընտանիքի և դուրս բերել նրանց ծանր աղքատությունից: Երկրորդ ընտանիքը Լիլիթ Մկրտչյանի ընտանիքն էր, ում մեր թիմը այցելեց հոկտեմբերի 19-ին։ Ընտանիքում մեծանում են 3 անչափահաս երեխաներ, որոնց հայրը օրավարձով կարտոֆիլ էր հավաքում՝ կերակրելու համար։ Ավելորդ է ասել, որ օրեր են եղել, որ երեխաները մնացել են առանց սննդի և պատշաճ սնվելու։ Ինչպես միշտ, մենք այս ընտանիքին տվեցինք հղի կով, որը մոտ մեկ ամսից նրանց կտրամադրի օրական մինչև 15 լիտր կաթ և մեկ հորթ: Նրանց էլ տվեցինք էլեկտրական վառարան, լվացքի մեքենա, մոտ մեկ տարի ապրող սնունդ, երեխաների համար հագուստ, խաղալիքներ։ Լիլիթը ուրախությունից գրկեց կովին։ Նա ասաց, որ սա իր կյանքի ամենաերջանիկ օրն է։ Երեխաները դպրոցից վազելով գալիս էին, որ ամեն ինչ անձամբ տեսնեն։ Ընտանիքի երջանկությունը բառերով նկարագրել ուղղակի անհնար էր։ Մենք մեծ հույսեր ունենք, որ այս ընտանիքը մեր այցելությունից հետո շուտով կկարողանա ոտքի կանգնել: Աստված օրհնի ձեզ, Գալուստյան ընտանիք և ընկերներ: Մարիամ Գալուստյան Սոսի Բադալյան Արամ Գալուստյան
6 views0 comments
bottom of page