top of page

Part 3/4 - In Loving Memory of Marie Kaloustian - 11/6/2021

Updated: Jan 10, 2022

Part 3 of 4, In Loving Memory of Marie Kaloustian

In Loving Memory of Marie Kaloustian, with donations in her honor, Aid Beyond Borders team was able to visit 4 families and get them out of severe poverty. The third visit was to Narine's family, where two underage children are growing up. We gave them a pregnant cow, a refrigerator, a gas stove, food and clothes to last them about a year. Narine's family was extremely surprised, they carried their goods big and small, the small children put the sacks on their shoulders, they did not even let the neighbors help.

From here on, this family will have a sustainable income with the milk that the cow will give. They will make dairy products not only for their family, but to sell and will make income all year around. They will not be needing to buy any food for about a year, which will enable them to save that money and cover expenses or buy things for their home.

Helping this family was truly a blessing from God. Thank you, Kaloustian family and friends! God bless!


Մաս 3-րդ 4-րդ, Մարի Գալուստյանի սիրո հիշատակին Մարի Գալուստյանի սիրառատ հիշատակին, նրա պատվին նվիրատվություններով, Aid Beyond Borders թիմը կարողացավ այցելել 4 ընտանիքի և դուրս բերել նրանց ծանր աղքատությունից: Երրորդ այցելությունը Նարինեի ընտանիք էր, որտեղ մեծանում են երկու անչափահաս երեխաներ։ Նրանց տվեցինք հղի կով, սառնարան, գազօջախ, ուտելիք և հագուստ, որպեսզի մոտ մեկ տարի ապրեն: Նարինեի ընտանիքը չափազանց զարմացած էր, ապրանքը մեծ ու փոքր էր տանում, փոքր երեխաները պարկերը դրեցին իրենց ուսերին, նույնիսկ չթողեցին, որ հարեւանները օգնեն։ Այսուհետ այս ընտանիքը կայուն եկամուտ կունենա այն կաթով, որը կտա կովը։ Կաթնամթերք կպատրաստեն ոչ միայն իրենց ընտանիքի համար, այլև վաճառելու և ամբողջ տարի եկամուտ կունենան։ Մոտ մեկ տարի նրանք սննդամթերք գնելու կարիք չեն ունենա, ինչը նրանց հնարավորություն կտա խնայել այդ գումարը և հոգալ ծախսերը կամ գնել իրենց տան համար։ Այս ընտանիքին օգնելն իսկապես Աստծո օրհնությունն էր: Շնորհակալություն, Գալուստյան ընտանիք և ընկերներ: Աստված օրհնի!
12 views0 comments

Comments


bottom of page