top of page

Visit to Tatev's Family in Arevashogh Village, Lori - 11/23/21

Thanks to generous donations from Art Vartanian's friends, our team was again in Arevashogh village on November 23 we visited Tatevik's family, where 3 underage children are growing up. Like all the families whom we visit, we gave Tatev's family a pregnant cow, for which the family was very happy because it will give them up to 15 liters of milk a day, which will ensure their daily sustainable income as well as daily dairy for the chilren. In addition, we gave them a refrigerator, a stove, as well as clothes and food to last them about a year, as a boost, so that they don't spend money on food but save up to the things they need to buy for the house and for the winter. If you wish to be part of our current missions, please consider donating here: For our Annual Christmas for Children event: https://www.facebook.com/donate/301076961890566/

For an Exercise room for Children in village: https://www.facebook.com/donate/1095663857843175/


Արտ Վարդանյանի ընկերների առատաձեռն նվիրատվությունների շնորհիվ նոյեմբերի 23-ին մեր թիմը կրկին Արեւաշող գյուղում էր, այցելեցինք Տաթևիկի ընտանիքը, որտեղ մեծանում են 3 անչափահաս երեխաներ։ Ինչպես բոլոր այն ընտանիքները, որոնց մենք այցելում ենք, մենք Տաթևի ընտանիքին հղի կով ենք նվիրել, ինչի համար ընտանիքը շատ ուրախ էր, քանի որ օրական նրանց կտա մինչև 15 լիտր կաթ, ինչը կապահովի նրանց ամենօրյա կայուն եկամուտը, ինչպես նաև օրական կաթնամթերքը: երեխաները. Բացի այդ, մենք նրանց տվեցինք սառնարան, վառարան, ինչպես նաև հագուստ և սնունդ, որպեսզի նրանք կարողանան մոտ մեկ տարի ծառայել, որպեսզի նրանք գումար չծախսեն սննդի վրա, այլ խնայեն այն բաները, որոնք պետք է գնեն: տունը և ձմռանը։ Եթե ​​ցանկանում եք մաս կազմել մեր ընթացիկ առաքելություններին, խնդրում ենք հաշվի առնել նվիրատվությունը այստեղ.
9 views0 comments
bottom of page